Husdyrgjødsel

Husdyrgjødsel er i norsk jordbruk og landbruk uunnværlig. Husdyrgjødsel er et effektivt virkemiddel for å holde avlingene i Norge oppe. I moderne jordbruk og landbruk kan man oppnå det samme med kunstgjødsel. Likevel representerer husdyrgjødselen meget store verdier.

En utfordring ved husdyrgjødsel er at den ved uriktig lagring eller bruk kan forårsake alvorlige forurensninger. Det er nå for de fleste vanlige produksjoner mulig å foreta all gjødsling med Flex Gjødsel. Alternativt er det produkter som passer ypperlig i kombinasjon med annen gjødsel eller husdyrgjødsel.

Flex Gjødsel er basert på en kompleks flytende formulering som gjør det mulig å kombinere plantenæringsstoffene i ulike blandinger. Vår fleksibilitet gjør det mulig å lage gjødselstrategier tilpasset den aktuelle kultur, sorten som dyrkes og formålet med avlingen.

Flex gjødsel kan tildeles med åkersprøyte, dette gir en presis dosering.

Vi dekker hovedsaklig Østlandet (ikke Hedmark) og Rogaland

Kontakt Flex Agri AS for mer informasjon om å benytte Flex Gjødsel som supplement til husdyrgjødsel.

Hva er husdyrgjødsel?

Husdyrgjødsel, avføring og urin fra husdyr er oftest oppsamlet under ett. Husdyrgjødsel blandes også ofte med strø (sag- eller kutterflis, halm, torvstrø) eller oppblandet med vann. Med opptil 20 % vanntilsetning kalles husdyrgjødselen bløtgjødsel.

Husdyrgjødsel som er tilsatt 100 % vann eller mer kalles gylle. Under lagringen vil gjødselen gjære. Enten aerobt (dvs. ved oksygenavhengige mikroorganismer, kompostering) eller anaerobt (uten lufttilgang). Ved den aerobe gjæring utvikles varme, som ved hjelp av varmepumpe kan utnyttes til oppvarmingsformål. Ved kontrollert anaerob gjæring kan det produseres metangass, som kan brukes til brensel og til motordrivstoff.

Kontakt Flex Agri AS for mer informasjon om å benytte Flex Agri som supplement til husdyrgjødsel.